Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Sportowieckrynica.pl

 

1. Definicje

1.1. Sportowieckrynica – serwis internetowy działający pod adresem http://sportowieckrynica.pl/.

1.2. Totalizator Sportowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-728), przy ul. Targowej 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, posiadająca NIP: 525-00-10-982, REGON: 012862749 będąca właścicielem serwisu Sportowieckrynica i administratorem danych osobowych.

1.3. Ośrodek – SPORTOWIEC Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Krynicy Zdrój, ul. Dąbrowskiego 21, 33-380 Krynica Zdrój.

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rezerwacji w serwisie Sportowieckrynica, w wyniku której utworzona została rezerwacja miejsca w ośrodku.

 

2. Warunki rezerwacji w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Sportowiec

2.1. Rezerwacja w Sportowieckrynica, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.2. Użytkownikiem Sportowieckrynica może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

2.3. Rezerwacji w serwisie Sportowieckrynica dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, w którym należy podać następujące dane: (pola obowiązkowe) imię, nazwisko, adres e-mail, dzień zakwaterowania i dzień wykwaterowania, ilość rezerwowanych pokoi, treść rezerwacji, (pola opcjonalne) numer telefonu komórkowego.

2.4. Dokonując rezerwacji, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Totalizator Sportowy w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji, w tym przesłania na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenia rezerwacji.

2.5. Zabrania się w treści rezerwacji publikowania treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.

2.6. Użytkownik może korzystać z serwisu Sportowieckrynica za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. Totalizator Sportowy zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

2.7. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu Sportowieckrynica w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Cookies nie zawierają danych osobowych.

 

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982, e-mail: iod@totalizator.pl

3.2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@totalizator.pl

3.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: przeprowadzenia rezerwacji w ośrodku, realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę, zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

3.4. Totalizator Sportowy przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. W określonych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy, kancelariom prawnym, podmiotom konsultingowym oraz audytorom, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
np. policji.

3.5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3.6. Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.

3.7. Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.8. Totalizator Sportowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) i f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w celach związanych
z prowadzeniem serwisu, archiwizacją oraz do celów marketingowych Totalizatora Sportowego. Do realizowania tych celów dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

3.9. W trakcie użytkowania serwisu Sportowieckrynica zbierane są automatycznie dane Użytkownika dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, informacji o przeglądarce Użytkownika, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik znajdujący się na stronie www.domena.pl, informacja ta zostanie zapisana w logach serwisu oraz dane statystyczne typu: wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics.

3.10. Totalizator Sportowy uprawniony jest do analizowania plików z logami Użytkowników, w szczególności w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

3.11. Dane zbierane automatycznie, o których mowa w ust. 3.9. Regulaminu, mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie Sportowieckrynica lub do personalizacji jego zawartości. Prosimy o zapoznanie się z treści Polityki cookies dostępnej pod adresem: http://www.sportowieckrynica.pl/polityka-plikow-cookies

3.12. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

3.13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.14. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3.15. Totalizator Sportowy zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Totalizator Sportowy może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3.16. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających
z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl

 

4. Własność intelektualna

4.1. Zawartość serwisu Sportowieckrynica chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Sportowieckrynica (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Totalizatora Sportowego lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.

4.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną
w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 4.1. – 4.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Totalizator Sportowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

5.2. Totalizator Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie Sportowieckrynica umieszczone są odnośniki. Użytkownik zobowiązany jest
do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW we własnym zakresie.

5.3. W razie zastrzeżeń do działalności serwisu Sportowieckrynica Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres krynica@totalizator.pl

5.4. Totalizator Sportowy nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Totalizatora Sportowego.

5.5. Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie Sportowieckrynica.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
ul. Dąbrowskiego 21
33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: 18 472 54 00
Fax: 18 472 54 01
Logo Facebook